|| SHREE SANTARAM STOTRAM ||

Yogeendram Vishavandhyam Sakal Gunanidhim, shree Yutam Swaatam Nishtam.
Kleshaatitam Mamesham Hayachal Sukhakaram, Sadchidananda – Roopam.
Shishyaanaam Gyaanandam Tam, Vigatamalayutam Kinkaraanaam Hradistham.
Wandeham Siddhi Yuktam Parampad Vidam, Shree Gurum Santram || 1 ||

Swaatamgnayam Hritisthitam Me, Vimalagurutaram Thirtharoopam Prapoojyam.
Shantam Shree Dharmtatva Haykhilamalahaaram, Shree Prabhau Laganachittam,
Aaashaanaam Shobhakam Tam Vividh Suyashasaa, Manyu Dagdham Varishtam.,
Naumi Shree Santaram Tvanaghasuvidhubham, Vyaagsakam Bodhadavai || 2 ||

Adwaitaanand Roopaat Pranat Jana Ganaa, Bhishtadam Divya Roopam,
Yatsangaatpaaptaapaah Sapadi Hradi Gataa, Me Sadaagyaanmoolaah.
Nashtaastam Ram Swaroopam Sharana Gata, Janakalesha – Panchadihaaram,
Kshotriyam Santramam Bahulabhava Bhaya, Ghnam Janaanaam Bhajeham || 3 ||

Shree Santram Guru Varyam Chintya Moortima, Hyagyaanam Vinaashan Havya Vaaham,
Utsaah Vardhanamaham Tu Chatuh Falaaya, Namaami Bhakti Bhirajam Tanuvaamanobhiha || 4 ||

Aachala Mox Yutam Mam Daiyatam, Sakala Shaastra Rahasya Vidam Gurum,
Vidita Vishva Vubhum Shivameeshwaram, Nikhila Vaadimataandha Nivaakaram || 5 ||

Anupamaa Gama Shaastratam Param, Suvardaasyamakhanda Sukhaaspadam, Charana Shakta Bhavaabdhi Vidaahakam, Param Paavanamev Mano Bhaj || 6 ||

Yato Jaayate Paalayate Yen Vishwam, Janebhyaah – Oaram Leeyate Yatra Vishwam,
Hradaattatva Masyaadijanyam Vibodham, Bhaje Tam Gurum Chaatmanastasya Yo Vai || 7 ||

Sadchichita Gyanan Manta Maxarmahat, Deepti Swaroopam Prabhum,
Aandndam Hyajamdwiteeyamamitam, Shree Santramam Gurum,
Maayatitam Paarsatva Gunagam, Shantam Mahaabharatam
Kai Valayam Pranmaamuyaham, Kavivaram Shree Paada Gamgaafalam || 8 ||

Maaya Didukhaih Paripeeditaste,Paadabhjyo Renubhiranktionam,
Shewta Dhvajam Sad Guru Santramam, Vande Mrutam Laxmanctas Shishya || 9 ||

Guru Stotrakam Yah Pathet Punyadehee, Gruhee Bhoopati Lo Rahmachaaree Cha Sadhuh,
Labhed Dharma Ka Maadi Moxim Hi Bhaktya, Guru Rvakya Niskthah Sadaa Vaamanobhih || 10 ||

Eeti Shree Santram Stotram Sampoorn

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s