|| SHREE MANGLAM ||


Kasturi Tilakam Lalaat Patale, Vaxah Sthale Kaustubham.
Naasaagre Varmauktikam Karatale, Venuh Kare Kankanam.
Sarvange Harichandanam, Sulalitam Kanthe-cha Muktavalee,
Gopastri Parivesthito Vijayate Gopal Chudamani. ||1||

Yenayam Khalu Santram, Vapusha Yogashcha Vistarito.
Yenapyatra-cha Naashitam, Bhavabhayam Shri Laxmano-darphruta.
Agyaanam-cha Nihatya Vedvachasaa, Deep Prakashah Krutah,
Tam Naumi Prati Paalakam, Sharandam Dattam Harim Pranjalih.||2||

Brahmanandam Param Sukhadam, Kevalam Gyan Moortim,
Dwandwateetam Gagansadrasham, Tattvamasyaadi Laxayam.
Ekam Nityam Vimalmachalam, Sarvadhi Saxibhootam,
Bhaavaatitam Trigunarahitam, Sadgurum Tam Namaami. ||3||

Guru Brahma Gururvishnu, Gururdevo Maheshwarah,
Guru Rev Parambrahma, Tasmai Shri Guruve Namah.||4||

Mannaathah Shri Jagannaatho, Madguruh Shri Jagadguruh,
Mamaatma Sarvabhootatmaa, Tasmai Shri Guruve Namah. ||5||

Dhyanmoolam Guromoortihi, Poojaamoolam Guroh Padam,
Mantramoolam Gurorvaakyam, Moxmoolam Guroh Krupaa. ||6||

Sapta Saagar Paryantam, Teerthasthaan Falam Sadaa.
Gurupaadodakasyaapi, Sahtranshen Durlabham. ||7||

Gururev Jagatsarvam, Brahmavishnu Shivatamkam.
Guroh Parataram Naasti, Tasmaatsampoojyedgurum. ||8||

Aanandam Aanandkaram Prasannam, Gyaanswaroopam Nijbodhayuktam.
Yogindramiyam Bhavrog Vaidyam, Shrimadgurum Nityamaham Namaami. ||9||

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s